fbpx

Handlekurven er tom.

Innovasjon gjennom generasjoner

Bærekraft er en naturlig driver for innovasjon og motiverer oss til omstilling som gir klima- og miljøvennlig konkurransekraft

ET SAMFUNN I ENDRING

For å møte våre egne og samfunnets bærekraftsmål, må vi utvikle hele organisasjonen. Det stiller mange krav til oss som ansvarlig matprodusent.

Slik utvider vi tankesettet

Vårt fokus på bærekraft påvirker oss på flere måter og gjennom ulike initiativ. Vi må investere smart, være engasjerte og utvikle oss. Vi må tørre å tenke høyt og vi må dele kompetanse. Vi jobber målrettet mot å få ned vårt CO2-avtrykk ved å redusere matsvinn, energiforbruk og transportbehov, samt redusere materialforbruk og gjøre bedre materialvalg. Omstillingen til en sirkulær økonomi innebærer endringer i hele næringskjeden vår. Endringer som vil påvirke prosessen helt fra leverandører, til valg av produksjonsmetoder. Fra vårt unike ståsted i Tromsø skal vi være en ansvarlig matprodusent og en pådriver for bærekraftig verdiskaping.

INNOVASJON GJENNOM GENERASJONER

Bærekraft er hverdagskost for oss. Det ligger i vår natur. Det handler om at vi som bedrift kan gjøre mer med mindre av samfunnets ressurser og råvarer.

Den gode idéen

Allerede på 70-tallet var Drytech-gründer Rolf Hansen en pionér med sitt bærekraftige perspektiv som en sentral del i sin tenkning. Rolf så et betydelig potensial i de dyrebare råvarene og det lokale biomaterialet som gikk til spille i fiskerinæringen han hadde vært en del av. I tillegg fokuserte han med innovasjon i blikket på å kunne realisere og gjenbruke verdifull overskuddsvarme og energi fra produksjonsprosessene. Med bakgrunn i denne innsikten, og ikke minst som spesialist på nyskapende tørketeknologi, utviklet Rolf sin forretningsidé – den unike frysetørkemetoden vi fortsatt baserer produksjonen på.

Slik skaper vi framtiden sammen

Ideologien og arven tar vi stolt med oss inn i det grønne skiftet. Vi tar vår del av ansvaret, og tenker globalt mens vi først og fremst agerer lokalt — på vår hjemmebane. Det er der vi har størst mulighet til å utgjøre en forskjell. Vår nybygde fabrikk er rigget for framtiden med en moderne, effektiv og energivennlig drift.

FNs bærekraftsmål har stor innvirkning på norsk politikk og næringsliv, og påvirker naturligvis også våre strategiske veivalg. Det samme gjør flere andre nasjonale og internasjonale initiativer. Vi synes det er spennende med ny kunnskap og kompetanse, og ikke mist deling av denne. Hele vår organisasjon jobber nå sammen med krevende omstillingsprosesser og innovasjon. Formålet er å redusere vårt klimaavtrykk, samtidig som vi ønsker å skape en enda bedre arbeidshverdag for oss som jobber her.

INNSIKT GIR UTSIKT

Vi går gjennom en digital transformasjon for å realisere vårt klimaengasjement og bærekraftarbeid. En sentral del av vår innovasjonsreise vil være å både hente og dele informasjon. Med god innsikt kan vi drive fram en bærekraftig utvikling i praksis.

1. Identifisere

Vi har fokusert på viktige interessenter, og satt dette sammen med vår egen verdikjede, vesentlighetsanalysen. Det har vi gjort for å kartlegge og forstå Drytechs positive og negative påvirkning på både klima og miljø. Denne kartleggingen har gitt oss tydelige føringer for virksomhetens strategi inn mot 2030.

2. Prioritere

ESG Risiko og klassifiseringen i EU Taksonomien legger føringer for prioriteringer for eierne og styret i Drytech. Vesentlighetsanalysen gjør at vi nå vet hvor vi skal begynne og hvilken risiko det medfører om vi ikke endrer og omstiller oss inn mot det grønne skiftet.

3. Integrere

Bærekraft og digital teknologi utvikling er nå en integrert del av vår vekststrategi. I denne fasen skapes økt forståelse for betydningen av data for det grønne skiftet og en bærekraftig samfunnsutvikling.

4. Lære og tilpasse

Vi skal bygge opp ny, digital kunnskap, i hele organisasjonen. For å forvalte denne utviklingen etablerer vi Drytech Lab. Slik kan bedre analysere vårt eget veikart når vi skal utforske potensialet og prioritere hvor vi skal hente, vise og forstå data fra egne prosesser.