Handlekurven er tom.

En familiebedrift tuftet på skapervilje

Gjennom utvikling og stå-på-vilje skal vårt klimaengasjement bidra med smarte løsninger som lar oss utgjøre en bærekraftig forskjell — sammen.

FOR EN BEDRE FRAMTID

Kompetanseheving er viktig i vårt klimaengasjement. Vi skal redusere miljøpåvirkningen og skape en bedre hverdag for menneskene våre.

Vi må gjøre mer med mindre

Veien til et bærekraftig og ansvarlig næringsliv har ingen tydelig fasit. Vi har slått på lyset i vår egen organisasjon, og jakter innsikten som kan danne grunnlaget for omstilling og en naturlig utvikling — for oss. Underveis må vi holde oss oppdatert og kunnskapstørst, og ta del i de gode og kraftfulle initiativene nasjonalt og internasjonalt som er med på å drive utviklingen i vår bransje framover.

En industri i særstilling
Næringsmiddelindustrien sysselsetter om lag 50 000 arbeidstakere i Norge, og står i en særstilling fordi vi uansett må ha mat og drikke. Produksjon av mat bidrar til en stor del av de globale klimagassutslippene. Det å jobbe for en mer klima- og miljøvennlig matproduksjon er derfor viktig for oss. Norge har forpliktet seg til å oppfylle FNs bærekraftmål, og et av disse målene er å halvere matsvinnet innen 2030. EUs strategi for å fremme et rettferdig, sunt og miljøvennlig matvaresystem setter også flere konkrete mål fram mot 2030. Den viktigste målsettingen er imidlertid at hvert land skal basere mer av sin matproduksjon på det enkelte lands ressurser. Og at vi gjennom en mer sirkulær tankegang skal klare å gjøre mere med mindre av samfunnets felles ressurser.

BRANSJEAVTALE OM MATSVINN

Daglig leder Trond Børre Hansen har signert en forpliktelse med Klima- og miljødepartementet om å redusere matsvinnet som skissert i bransjeavtalen.

Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn

Matsvinn er et stort samfunnsproblem som ikke bare påvirker økonomisk effektivitet, men også klima og miljø og fordelingen av verdens ressurser. For effektivt å takle denne utfordringen, er en enhetlig og metodisk tilnærming avgjørende, en som omfatter hele spekteret av matverdikjeden – fra den første produksjonen av råvarer til prosessering, distribusjon og til slutt forbruk.

Som et engasjert medlem av NHO er Drytech dedikert til å spille en sentral rolle i dette initiativet. Vi tar vårt ansvar på alvor og daglig leder Trond Børre Hansen har signert bransjeavtalen. Vi vil rapportere våre resultater og våre tiltak knyttet til matsvinn årlig.

Trond Børre Hansen har bekreftet vår forpliktelse til vårt miljøansvar ved å signere bransjeavtalen, og vi vil opprettholde dette ved å rapportere våre matsvinnreduksjonsresultater og tiltak årlig.

Trond forteller
I vår bedrift har vi systematisk jobbet med matsvinn siden 2016, vi er mer enn klare for å signere denne avtalen. Vi har valgt å sette base år for måling 2020, overordnet måleparameter er per produsert antall enheter,  dette for å sette gode konkrete mål inn mot 2030 som virkelig monner.

De siste årene kan vi vise til svært gode resultater, det kan vi takke veldig mange av våre dyktige ansatte for, vi har ikke klart dette uten de engasjerte folka som hver dag gjør en innsats for å aldri kaste mat som faktisk noen trenger eller kan ha glede av.

Vi har også gjort en del investeringer i ny teknologi og produksjon utstyr for å støtte opp om vårt arbeid for kutte matsvinn. Siden 2020 og frem til i dag har vi redusert matsvinnet med 37,5 %, vi føler oss trygge på at vi skal nå dette målet med 55% reduksjon innen 2030.

matvett - ta vare på maten - logo

MILJØBEVISSTE VALG

Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Miljøfyrtårn

Å være en Miljøfyrtårnbedrift hjelper oss i å lykkes mot en grønn omstilling, og stiller krav til oss vedrørende avfallshåndtering- og reduksjon, energireduserende tiltak, HMS-rutiner, miljøkrav ved innkjøp og miljøfokus ved transport. Sertifiseringen gir oss helt konkrete verktøy for å drive miljøledelse.

Drytech AS har vært Miljøfyrtårn-sertifisert siden 2011. Vi ser Miljøfyrtårn som en viktig del av vårt samfunns- og klimaengasjement. Dette arbeidet gjør oss som bedrift og våre ansatte miljøbevisste i de valgene vi tar. Miljøfyrtårn er også den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU.

GJENVINNING AV EMBALLASJE

Som medlem i Grønt Punkt tar vi vårt lovpålagte ansvar for innsamling og gjenvinning av emballasje.

Grønt Punkt

Grønt Punkt er et non-profit selskap som sørger for finansiering av returordningene for emballasjetypene glass, plast, metall, kartong, drikkekartong og bølgepapp. Grønt Punkt Norge har også lansert ordningen Plastløftet — et initiativ som skal bidra til en mer sirkulær plastøkonomi. Fremtidens plastemballasje er smartere, mer innovativ og bærekraftig. ​Plastløftet skal hjelpe norske bedrifter til å nå EU sine mål for gjenvinning av plastemballasje, som innebærer 50% av all plast innen 2025 og 55% innen 2030.​

Drytech har nå signert Plastløftet og forplikter oss dermed til å

  • Øke bruken av resirkulert plast​
  • Unngå unødvendig bruk av plast​
  • Designe for gjenvinning

BÆREKRAFTIG OG ANSVARLIG NÆRINGSLIV

Vi er med på Norges og verdens største bedriftsdugnad for business og bærekraft.

UN Global Compact

Drytech har vært medlem av UN Global Compact siden 2012. UN Global Compact er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv, og består av mer enn 12.000 bedrifter og organisasjoner fra over 160 land. Bare I Norge er det nå over 300 medlemsbedrifter.

UN Global Compact baserer seg på ti prinsipper innen områdene menneskerettigheter, arbeidsliv, antikorrupsjon og miljø. Sammen med FNs bærekraftsmål, skal prinsippene være en rettesnor for medlemsbedriftenes arbeid med bærekraft. UN Global Compact har to hovedmålsettinger. Det er å gjøre prinsippene til en del av forretningsvirksomheten i bedrifter over hele verden, samt å fremme aktiviteter og partnerskap som bidrar til å innfri FNs mål om en bærekraftig utvikling.

Sterke nordnorske krefter trekker sammen
Drytech er også et aktivt medlem i løsningsplattformen Bærekraftig business I Arktis – UN Global Compact Norway. Dette nettverket er en viktig arena for bærekraftig utvikling som skapes i næringslivet her i Nord. Samarbeid på tvers av næringer og akademia blir helt avgjørende for å utvikle oss som bærekraftig matprodusent.

Drytech er en aktiv deltaker, og deler kompetanse i flere viktige initiativer etablert av styringsgruppen knyttet til UN Global Compacts regionskontor i Tromsø. Sammen med nordnorske bedrifter samarbeider vi om digitale muligheter og løsninger med formål om en mer bærekraftig verdiskapning. For oss er dette en læringsreise, og vi er i startfasen av å etablere et SMB-samarbeid hvor tema er sirkulær økonomi og materialer i loop.

REDUSERT ENERGIFORBRUK

Fornybar kraft og redusert energiforbruk er med på å minske CO2-avtrykket vårt betraktelig.

100% fornybar kraft

Vi har gjennom flere år gjennomført strategiske og miljøbevisste investeringer, med mål om å redusere energiforbruket både i bygninger og i produksjonsprosessen. Blant tiltakene vi har valgt er å benytte er energigjenvinning: fjernvarme fra Kvitebjørn Varme. Vi bruker overskuddsenergi fra vårt prosessanlegg til oppvarming av vann og lokaler. Energien vi bruker er 100 % fornybar fra Ishavskraft, noe som er godt nytt for både miljøet og for oss. Disse tiltakene har blant annet redusert vårt energiforbruk per produsert enhet med 50 % — en sterk indikator om at vi er på riktig vei.

MATTRYGGHET

Trygg mat er en forutsetning for oss. Vi følger derfor anerkjente internasjonale standarder for å kontrollere mathygiene og sikre mattrygghet.

ISO 22000

En ISO 22000-sertifisering viser virksomhetens evne til å kontrollere mathygiene og sikre at matvarene er trygge. Sertifikatet viser også at virksomheten har iverksatt tiltak for å forebygge matsvindel og eksterne trusler. Som sertifisert virksomhet styrkes også mulighetene våre for samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører i matvareindustrien. Sertifiserte virksomheter benytter internasjonale standardiserte metoder i sitt arbeid omkring mathygiene og mattrygghet. Dette arbeidet bidrar til å øke tilliten til matindustrien ved at lik fremgangsmåte blir benyttet til å vurdere kvalitet, sikkerhet og effektivitet.

FNS BÆREKRAFTSMÅL

Det er viktig for oss å gjøre det vi kan for å bidra til å nå de globale målene innen 2030. Vi implementerer flere av FNs bærekraftsmål i vår strategi for virksomheten.

hero_goal2-200x200.jpg

Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.

Les mer

hero_goal3-200x200.jpg

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.

Les mer

8-1-MFI_2437-1-200x200.jpg

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Les mer

Drytech_MFI_2374-web-200x200.jpg

Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.

Les mer

hero_goal13-200x200.jpg

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

Les mer

hero_goal14-1-200x200.jpg

Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

Les mer

pexels-cottonbro-3205570-200x200.jpg

Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

Les mer

”Vi er den første generasjonen som kan utrydde fattigdom, og den siste generasjon som kan bekjempe klimaendringene.”​

Ban Ki.Moonh